Opening hours

OPD open everyday

Monday-Saturday time: 8.00-20.00 pm.

Sunday  time: 8.00-17.00 pm.

IPD open everyday 24 Hours

Office

Monday-Friday  time: 09.00-17.00 pm.

Tel. 02-059-0245-51, 095-808-9518

Emergency time:

Tel. 095-808-9518

BSI Assurance Mark ISO 9001 Red.png
LOGO 3-cutout.png

Contact us for more information

Follow us for more updates

  • Wix Facebook page

© 2018 by Banraknom Co., Ltd.

ตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์แบบ 3 มิติ ชนิดนอนคว่ำ

ACD_3454.jpg

จุดเด่นของเครื่อง

  • อัลตราซาวด์เต้านมด้วยระบบดิจิตอล 3 มิติ แบบนอนคว่ำ ใช้วินิจฉัยโครงสร้างและอวัยวะของเต้านม

  • สามารถแสกนเต้านมได้ครอบคลุม 360 องศาและตรวจได้ลึกได้ถึง 40 เซ็นติเมตร

  • สามารถขยายภาพและแสดงภาพเคลื่อนไหวได้

  • ภาพที่ได้จะถูกส่งผ่านระบบให้แพทย์ผู้ตรวจได้ทราบอย่างรวดเร็ว

วิธีการตรวจ

  • เจ้าหน้าที่จะอธิบายวิธีการและจัดท่าทางในการตรวจให้ท่าน

  • เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านเปิดเสื้อทีละข้าง เพื่อทำการทาครีมที่เต้านมก่อนตรวจ

  • ท่านต้องนอนคว่ำเพื่อให้เครื่องตรวจเต้านมทีละข้าง

  • แพทย์จะอ่านผลจากภาพที่ได้จากการตรวจ

ใช้ระยะเวลา : 10-20 นาที