รายละเอียด
        การคัดกรองมะเร็งเต้านม ทำให้เราสามารถตรวจเจอได้ตั้งแต่ก้อนเล็กกว่า 1 ซม. ควรทำเป็นประจำ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนอกจากการตรวจเต้านมด้วยตนเอง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งหลังประจำเดือนมาวันแรก 3-10 วัน ตั้งแต่วัยที่เริ่มมีประจำเดือนให้เป็นนิสัยแล้ว ควรมาทำการตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  1. การตรวจเต้านมโดยแพทย์: ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเต้านม ตรวจร่างกายเพื่อดูความผิดปกติในเต้านม เช่นก้อนในเต้านม เลือดหรือน้ำจากหัวนม แผล ต่อมน้ำเหลือง พร้อมทั้งแปลผลการตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวน์ เพื่อวางแผนการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม
  2. แมมโมแกรมและอัลตราซาวน์ สำหรับอายุ 35-40 ปี ให้เริ่มทำไว้ 1 ครั้ง หลังจากนั้นเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไปแนะนำให้ทำทุก 1-2 ปี โรงพยาบาลนมะรักษ์มีเครื่องมือที่ทันสมัยแม่นยำสูงในการตรวจคัดกรอง ประกอบด้วย

ü แมมโมแกรมระบบดิจิตอลแบบ 3 มิติ

ü  อัลตราซาวด์ชนิดความคมชัดสูงโดยรังสีแพทย์จะทำการตรวจหาเพื่อยืนยันความผิดปกติอีกรอบหลังจากทำอัลตราซาวด์อัตโนมัติ

 

ค่าบริการ

·         ค่าบริการโรงพยาบาล    400   บาท                        

·         ค่าแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ 4,500 บาท (หากทำอัลตราซาวด์อย่างเดียว 3,000 บาท)

·         ค่าแพทย์ตรวจ                  ประมาณ 900-1,200 บาท

ระยะเวลา (Cycle time)

ทำแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ประมาณ 1.5-2.5 ชั่วโมง

พบแพทย์ ประมาณ 15-30 นาที

เวลาเปิดบริการ ทุกวัน 9.00-17.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนมาโรงพยาบาล

-          ประวัติการรักษาพยาบาลเดิม (หากมี)

-          ผลการทำแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ที่เคยทำ ทั้งผลการรายงานและภาพที่บันทึกในรูปแบบซีดี (CD) ภาพทางการแพทย์ (ระบบPACs) เพื่อนำมาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการตรวจคัดกรอง

  1. รศ.พญ.เยาวนุช คงด่าน
  2. พญ.ปวีณา เลือดไทย
  3. พญ.เสริมศรี พงษ์รัตนกุล
  4. ผศ.นพ.ธงชัย ศุกรโยธิน
  5. นพ.มาวิน วงศ์สายสุวรรณ
  6. นพ.ฐิติกร ไกรสรกุล
  7. นพ.กัมปนาท นิ่มพูนศรี
หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล