นมะรักษ์เกิดขึ้นได้อย่างไร?

นมะรักษ์ โรงพยาบาลเฉพาะทางเต้านม ก่อตั้งโดย รศ.พญ.เยาวนุช คงด่าน นพ.วลัญช์ วิไลหงษ์ และเภสัชกรอรอนงค์ สวัสดิ์พาณิชย์ มุ่งมั่นที่จะสร้างโรงพยาบาลที่มีการดูแลด้านเต้านม ด้วยแพทย์และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ใช้เทคโนโลยีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ ให้การดูแล แบบเฉพาะบุคคล เหมือนคนในครอบครัว

ในตลาดสุขภาพเอกชนสิ่งที่คล้ายๆกันคือ Maximized Profit ราคาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งคนชั้นกลางรับมือลำบากจะไปโรงพยาบาลรัฐก็คิวยาวผู้รับบริการหนาแน่นมาก กลุ่มคนชั้นกลาง ที่เป็นพนักงานบริษัท หรือทำกิจการเล็กๆเป็นกลุ่มที่ไปโรงพยาบาลเอกชนก็ราคาสู้ไม่ไหว หากเป็นโรคร้ายแรงจะไปโรงพยาบาลรัฐก็คิวยาว ลางานลำบากเพราะต้องเทียวไปมาหลายรอบกว่า การรักษาจะจบ หากเราทำโรงพยาบาลเฉพาะทางที่คนชั้นกลางเข้าถึงการรักษาขั้นสูงได้ง่ายขึ้นทั้งเรื่องราคาและเวลา และให้ความมั่นใจว่าเทคโนโลยี แพทย์และบุคลากรที่ให้บริการเทียบเท่าโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ในกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่เราสามารถเข้าไปเติมเต็มความต้องการได้

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจสูงด้านการดูแลโรคเต้านม

พันธกิจ

ดูแลรักษาโรคเต้านมครบตามความต้องการของผู้รับบริการ เหมือนเป็นคนครอบครัวเดียวกัน

1. ให้การดูแลมะเร็งเต้านมที่ทันสมัย โดยคำนึงถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

2. ให้การดูแลเป็นพิเศษด้วยคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และความเห็นอกเห็นใจ

3. การพัฒนาบุคลากรและการรักษาที่โดดเด่น

 

ค่านิยมของนมะรักษ์

เป็นคนเก่งที่มีทัศนคติดี

  • มีเทคนิคการบริหารเวลาและการปรับความสำคัญของงาน
  • การรับฟังและเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ
  • ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  • การทำงานร่วมกับผู้อื่นและการแก้ปัญหาที่องค์กรได้ประโยชน์พร้อมกัน
 

มีเดีย

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล