รายละเอียด

การรักษามะเร็งเต้านมด้วยยา แพทย์จะทำการรักษาด้วยยาที่เหมาะสมเจาะจงกับระยะโรค ชนิดของมะเร็งและสุขภาพผู้ป่วย การรักษาด้วยยานอกจากการเลือกสูตรยาที่เหมาะสมถูกต้องจากอายุรแพทย์โรคมะเร็งแล้ว การบริหารยา การเตรียมยา ต้องมีการเตรียมด้วยวิธีการที่ถูกต้อง สะอาดภายใต้ตู้ควบคุมความดันและความสะอาดสูง โรงพยาบาลนมะรักษ์มีห้องผสมยาที่แยกจากห้องทั่วไปและผสมในตู้ Isolator ก่อนนำไปบริหารยาให้ผู้ป่วยด้วยพยาบาลผู้ชำนาญการ ในห้องที่มีบรรยากาศผ่อนคลาย  ยารักษามะเร็งประกอบด้วย

1.    ยาเคมีบำบัด

2.    ยาพุ่งเป้าต้านเฮอร์ทู(HER2)

3.    ยาพุ่งเป้าอื่นๆ เช่น ยาต้าน CDK4/6 ยาต้านMTOR เป็นต้น

4.   ยาต้านฮอร์โมน

5.   ยากลุ่มภูมิคุ้มกันบำบัดในมะเร็งชนิด Triple Negative

การเลือกใช้ยา จะประเมินจาก สองเรื่องหลักๆ คือ ผลต่อการจัดการมะเร็งและผลข้างเคียงที่เกิดจากยา  ผลต่อการจัดการมะเร็ง เช่น กลับเป็นซ้ำของมะเร็ง ส่วนผลข้างเคียงที่เกิดจากยาตัองคำนึงถึงผลข้างเคียงระยะสั้นและระยะยาว ผลระยะสั้น เช่น คลื่นไส้อาเจียน เม็ดเลือดขาวต่ำ ความไม่สุขสบาย เป็นต้น ส่วนผลระยะยาว เช่น การทำงานที่แย่ลงของหัวใจ ความจำที่แย่ลง มะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น

ค่าบริการ

        ราคานี้เป็นการประมาณการ ต้องมีการวางแผนและคำนวณขนาดยาที่ใช้จึงจะเป็นราคาจริง เพราะขึ้นอยู่กับสูตรยา ยาเสริม น้ำหนักและส่วนสูง เวลาที่ใช้ในโรงพยาบาล

1.    ยาเคมีบำบัด

สูตร AC ต่อครั้ง (สูตรปกติจะประมาณ 4 ครั้ง)

        ยาต้นแบบ(Original) ราคาประมาณต่อครั้ง 33,000-41,000 บาท

        ยาเลียนแบบ(Local) ราคาประมาณต่อครั้ง  27,200-32,800 บาท

ยา Paclitaxel สูตรทุก 1 สัปดาห์ ต่อครั้ง (สูตรปกติจะประมาณ 12 ครั้ง)

        ยาต้นแบบ(Original) ราคาประมาณต่อครั้ง 25,000-35,000 บาท

        ยาเลียนแบบ(Local) ราคาประมาณต่อครั้ง 23,500-27,500 บาท

ยา Paclitaxel สูตรทุก 3 สัปดาห์ ต่อครั้ง (สูตรปกติจะประมาณ 4 ครั้ง)

        ยาต้นแบบ(Original) ราคาประมาณต่อครั้ง 28,000-35,000 บาท

        ยาเลียนแบบ(Local) ราคาประมาณต่อครั้ง  23,500-27,500 บาท

*ราคายาอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากราคาประมาณขึ้นกับน้ำหนักและส่วนสูง และยาลดอาการข้างเคียง ไม่รวมยาเสริมอื่นๆ เช่นยากระตุ้นเม็ดเลือดขาว

** ยาสูตรอื่นๆ ติดต่อสอบถามประเมินราคาหลังพบแพทย์

2.    ยาพุ่งเป้าต้านเฮอร์ทู(HER2)

Trastuzumab ต่อครั้ง (สูตรปกติจะประมาณ 18 ครั้ง โดยครั้งแรกจะให้ยาในขนาดสูง 2 เท่า)

        ยาต้นแบบ(Original) ราคาประมาณ 88,500-120,000 ต่อครั้ง

        ยาชีววัตถุที่มีลักษณะคล้ายคลึง(Biosimilar) ราคาประมาณ 33,000-37,500 บาทต่อครั้ง

Trastuzumabร่วมกับPertuzumab ต่อครั้ง (สูตรปกติจะประมาณ 18 ครั้ง โดยครั้งแรกจะให้ยาในขนาดสูง 2 เท่า)

        ยาต้นแบบ(Original) ราคาประมาณ 317,400-332,500 บาทต่อครั้ง

ยาสูตรอื่นๆ ติดต่อสอบถามประเมินราคาหลังพบแพทย์

3.    ยาพุ่งเป้าอื่นๆ เช่น ยาต้าน CDK4/6 ยาต้านMTOR เป็นต้น

ติดต่อสอบถามประเมินราคาหลังพบแพทย์

4.   ยาต้านฮอร์โมน

ยา Tamoxifen

ยาต้นแบบ(Original) Nolvadex เม็ดละ 70 บาท

ยาเลียนแบบ(Local) Tamoxifen Sandoz เม็ดละ 25 บาท

        ยากลุ่ม Aromatase Inhibitors

ยาต้นแบบ(Original) Femara เม็ดละ 250 บาท

ยาต้นแบบ(Original) Arimidex เม็ดละ 270 บาท

ยาต้นแบบ(Original) Aromasin เม็ดละ 295 บาท

ยาเลียนแบบ(Local) Anastrozole Sandoz เม็ดละ 115 บาท

ยาอื่นๆ  ยาเลียนแบบ(Local) Tamoxifen Sandoz เม็ดละ 25 บาท

5.   ยากลุ่มภูมิคุ้มกันบำบัดในมะเร็งชนิด Triple Negative

ติดต่อสอบถามประเมินราคาหลังพบแพทย์

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

·         กรณีเป็นผู้รับบริการที่มาตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลนมะรักษ์ หลังจากที่ศัลยแพทย์ได้ทำการผ่าตัดและได้ผลชิ้นเนื้อครบแล้วจะส่งปรึกษาวางแผนการให้ยาร่วมกับอายุรแพทย์มะเร็ง

·         สำหรับผู้ที่นำผลการตรวจมาจากภายนอก อาจนัดพบศัลยแพทย์ เพื่อทำการตรวจและวางแผนก่อนส่งปรึกษาวางแผนการให้ยาร่วมกับอายุรแพทย์มะเร็ง

·         ก่อนให้ยาเคมีบำบัดและยาพุ่งเป้าต้านเฮอร์ทู แพทย์อาจจำเป็นต้องส่งตรวจประเมินการทำงานของหัวใจด้วย MUGA scan หรือการทำEchocardiogram

ระยะเวลา(Cycle time)

กรณีหลังผ่าตัดควรเริ่มยาเคมีบำบัดหลังการผ่าตัดประมาณ 4-8 สัปดาห์เพื่อให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด

สามารถให้ยาแบบวันเดียว หรือค้าง 1 คืนขึ้นอยู่กับสูตรยาและลักษณะสุขภาพผู้ป่วย

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนมาโรงพยาบาล

-          ประวัติการรักษาพยาบาลเดิม(หากมี)

-          ผลเอกซเรย์ทั้งหมด ทั้งผลการรายงานและภาพที่บันทึกในรูปแบบซีดีภาพทางการแพทย์(ระบบPACs)

-          ผลชิ้นเนื้อทั้งหมด

อายุรแพทย์มะเร็งผู้เชี่ยวชาญ

1.    พญ.มธุรส สุขวณิช

2.    พญ.สมใจ ฉันชัยรุ่งเจริญ

3.    นพ.อารยะ อดุลพันธุ์

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล