ประกันสัมพันธ์

 • แผนกประกันสัมพันธ์

       สำหรับท่านใดที่ทำประกันไว้กับบริษัทประกัน สามารถใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลได้ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ขึ้นอยู่กับท่านที่ได้ซื้อความคุ้มครองจากบริษัทประกันนั้นๆ โดยทางโรงพยาบาลได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการลูกค้าประกันและบริษัทคู่สัญญา พร้อมอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และประสานงานกับบริษัทประกัน เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์

สิ่งที่ควรเตรียมมาเมื่อเข้ามารับบริการโรงพยาบาล เพื่อใช้สิทธิรักษา ดังนี้

1. ยื่นบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน และบัตรประชาชน / บัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการที่แผนกเวชระเบียนทุกครั้ง เพื่อแผนกเวชระเบียนจะแนบเคลมฟอร์มให้แพทย์กรอก

2. เมื่อรับการตรวจรักษาจากแพทย์แล้ว รับเคลมฟอร์มและใบเสร็จรับเงิน จากแผนกแคชเชียร์ เพื่อนำไปยื่นเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกัน

3. ถ้าบริษัทใดมีเครดิต ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในกับโรงพยาบาล ท่านสามารถใช้และเข้ารับการตรวจรักษาตามกรมธรรม์ของท่าน ท่านไม่ต้องชำระค่าบริการด้วยตัวเอง ยกเว้นส่วนเกินสิทธิ

 

 • กรณีใช้สิทธิแบบแฟกซ์เคลม

  1. เจ้าหน้าที่นำเอกสารเคลมฟอร์มไปให้ท่านเซ็นต์ พร้อมแจ้งให้ท่านทราบว่าสามารถใช้แฟกซ์เคลมได้หรือไม่ หลังจากได้ประสานงานกับบริษัทประกันแล้ว

  2. หากได้รับสิทธิแฟกซ์เคลม ท่านติดต่อที่แผนกแคชเชียร์ชั้น 1 เพื่อเซ็นต์รับทราบค่าใช้จ่าย และชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (ถ้ามี)

 • กรณีที่ต้องนำไปดำเนินการเอง

  ในวันที่ท่านกลับบ้าน โรงพยาบาลจะจัดเตรียมใบเคลม พร้อมกับใบเสร็จรับเงินและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ให้ท่านสามารถนำไปยื่นให้บริษัทได้ทันที

 • กรณีใช้สิทธิแบบเบิกค่ารักษาตามหน่วยงานต่างๆ หรือเบิกกับบริษัทต้นสังกัด ควบคู่กับสิทธิของประกัน

  1. กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่แผนกเวชระเบียนทุกครั้ง

  2. ในวันกลับบ้าน แผนกแคชเชียร์ จะส่งมอบใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาล และสำเนาค่ารักษาพยาบาลให้ท่าน นำไปยื่นกับบริษัทต้นสังกัด

   

หมายเหตุ:: ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์ที่ตายตัวและผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล